messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายคำตา สีทน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 084-3409884
นายสำราญ รื่นเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 061-1015833
นายวิเชียร แสนโท
เลขานุการนายก อบต.เหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 084-8886843
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-3216583
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 084-8138064
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 087-8138064
account_box สภา อบต.
นางจอมทอง นนคนหมั่น
ประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 084-4719155
นางคำหม่วน สังครัก
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 087-9846236
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
นายใบ ขันทะวิชัย
ส.อบต. หมู่ 1 บ้านเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 098-2128404
นายสุประชัย บุญครอบ
ส.อบต.หมู่ 2 บ้านหนองบัว
โทรศัพท์ : 095-4148642
นายหนัน ประสมสุข
ส.อบต.หมู่ 4 บ้านหนองบัว
โทรศัพท์ : 087-025314
นางพัดสี บุตรแสน
ส.อบต.หมู่ 5 บ้านคำปอแก้ว
โทรศัพท์ : 085-7776137
นายประธาน ลุสมบัติ
ส.อบต.หมู่ 6 บ้านสงยาง
โทรศัพท์ : 081-9666477
นายชวลิต คณานัน
ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่ากุง
โทรศัพท์ : 099-4809965
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนปภัช ธรรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวผุสดี ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ กุลบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอภิชาติ คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ
นายอุดม สังคะรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศิริชัย ปัญญาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิชิต ต้นแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววสนา โชติเนตร
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล)
นางสาวชลธิชา เครือดี
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน)
นางสาวชนัญธิดา บุตสีทา
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัตงานนักวิเคาระห์นโยบายและแผน)
นางบาญ มุทาพร
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักการภารโรง)
นายอาณาจัก อ่อนศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาริชาติ เหมือนเหลา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศรชัย ไชโยธา ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิชิต หาญจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนวมินทร์ แผ่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธงชัย พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
นายโยธิน สุรารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนงเยาว์ สายคำ
นักวิชาการศึกษา
นายภัทรพงษ์ แถวลีลา 
คนงานทัวไป
(ปฏิบัติงาน จนท.ศูนย์เยาวชน)
นางหนูภาพ อุดธิตะสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 นางสาวสุดชาดา สำราญสุข
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก)
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นางสาววิจิตรา ศิลาคุปต์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นาางนิสารัตน์ แร่ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน