องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนปภัช ธรรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวผุสดี ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ กุลบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอภิชาติ คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ
นายอุดม สังคะรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศิริชัย ปัญญาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิชิต ต้นแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววสนา โชติเนตร
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล)
นางสาวชลธิชา เครือดี
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน)
นางสาวชนัญธิดา บุตสีทา
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัตงานนักวิเคาระห์นโยบายและแผน)
นางบาญ มุทาพร
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานนักการภารโรง)
นายอาณาจัก อ่อนศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน