องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำแีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วรวมและการไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน