องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนปฏิบัติการปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 องงค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกวดขันดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่องรายงานปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับกองทัพอากาศสถานีรายงานภูสิงห์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขต อบต.เหล่าพรวน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ..ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ปีงประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง รายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน