องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจดี มีการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาการคมนาคม เที่ยวชมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย ร่วมใจให้ชุมชนเข้มแข็งเข้าสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 2. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ส่งเสริม และบำรุงรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน 4. ส่งเสริมและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ 5. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 6. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 7. ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน