องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    folder องค์ความรู้ ภายใน
ข้อมูลสาธารณสุข
folder ข้อมูลสาธารณสุข

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้2,359
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,134
ทั้งหมด 89,293

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
์NO Gift Policy
แนวทางการยื่นคำขอรับการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 2567
การทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต
วัดถำ้แสงแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ผาชืนวาริน
การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ
คนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิอะไรบ้าง
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 องงค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห่าพรวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ครั้งที่ 2/2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 [28 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมปลูกสำนึก (NO Gift Policy) [16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสำราญ รื่นเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ร่วมกับงานนิติการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากนางละคอน หาญจิตต์ กรณี... [17 มกราคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
1 มี.ค. 2567
อจ 0023.5/ว 166
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
29 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว160
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว1486
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว1485
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว1485
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว1484
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว1429
จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว 156
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
28 ก.พ. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว1476
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน