องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สถิติ sitemap
วันนี้ 154
เดือนนี้2,359
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,134
ทั้งหมด 89,293

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ
คนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิอะไรบ้าง
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
สถานที่ท่องเที่ยว ผาชืนวาริน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อการประชุม ... [22 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับ งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ม.1 - ม.8 [10 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 18 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ... [18 เมษายน 2566]
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเปิดศูนย์ป้องกันและระงับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน [11 เมษายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
2 มิ.ย. 2566
ที่ อจ 0023.2/ว 3094
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ - สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
1 มิ.ย. 2566
อจ 0023.3/ว3151
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 มิ.ย. 2566
ที่ อจ 0023.6/ว3154
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
30 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 720
ขอความร่วมมือการเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสาร เรื่อง พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
30 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 4774
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
30 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 3096
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องทีผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
30 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 3045
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
30 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 3092
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
29 พ.ค. 2566
อจ 0023.3/ว 3025
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเืพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน