องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการเดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตร "การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและเทคนิควิธีการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพย์กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ 058/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน